Villkor

Genom insändandet av denna ansökan bekräftar både kunden och ifyllaren av ansökan:

att ViaconVA med anledning av denna elektroniska ansökan och uppkommen affärsrelation medges lagra uppgifter, inkl. personuppgifter, i enlighet med ViaconVAs policy för detta. Läs mer om External privacy notice här (innehållet är på engelska)

att ViaconVA får inhämta kreditupplysningar på berörda juridiska och fysiska näringsanknutna personer

att de i ansökan angivna villkoren gäller före andra avtal och överenskommelser oavsett som dessa ingåtts tidigare, eller kommer att ingås senare, mellan kunden och ViaconVA

att kreditköp skall betalas inom 30 dagar från det att kreditköpet fakturerats (fakturadagen)

att vid betalning efter förfallodagen ska kunden utge dröjsmålsränta med motsvarande vid var tid gällande referensränta plus 13 procentenheter

att denna ansökan, eller dess beviljande, inte stadgar villkor avseende köp och leverans av varor mellan kunden och ViaconVA, utan att sådana villkor får avtalas vid respektive kommande köp

 

Cookies är inaktiverat Tillåt cookies.